ÚVODAKTUALITYO NÁSREZERVACEPODMÍNKYKONTAKT

LÁZNĚ

WELLNESSVšeobecné smluvní podmínky Poradenské a cestovní agentury BALNEA plus

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují vztahy mezi Poradenskou a cestovní agenturou BALNEA plus a objednatelem pobytu (klientem). Jsou upřesněné a specifikované ve smlouvě o pobytu v lázeňském zařízení (dále jen smlouva o pobytu), která je nedílnou součástí smluvního vztahu mezi agenturou a klientem.

I. Smluvní strany
1.1. Ing. Jarmila Dybalíková, BALNEA plus, Poradenská a cestovní agentura
Petřvald 1 – Petřvald 257, 742 60 Petřvald, Česká republika
IČ: 43577776 (dále jen Agentura)

1.2. Objednatel/klient – (právnická nebo fyzická) osoba způsobilá k právním úkonům.

II. Předmět smlouvy
Agentura je oprávněna jako smluvní partner prezentovaných lázní, nabízet a zprostředkovávat pobyty v souladu s všeobecnými smluvními podmínkami a prostřednictvím své nabídky prezentované na webových/internetových stránkách www.balneaplus.cz .

III. Objednávka služeb
3.1. Předběžná (nezávazná) objednávka služeb
- prostřednictvím rezervačního formuláře uvedeného na internetových stránkách agentury
- telefonem, mobilem, emailem na uvedeném kontaktním místě agentury a následně vyplněním rezervačního formuláře.
Agentura si vyhrazuje právo vyžádat od klienta doplňující údaje k pobytu, pokud nejsou součástí předběžné objednávky.

3.2. Doklady k pobytu - jsou součástí smluvního ujednání
a) „Smlouva o pobytu v lázeňském zařízení“ ve 2 originálech (po podpisu oběma smluvními stranami 1x obdrží klient, 1x agentura – dále jen Smlouva o pobytu), b)Voucher (poukaz k pobytu – klient předkládá při nástupu na pobyt v lázeňském zařízení), c)Pokyny k pobytu (pro klienta po dobu pobytu)

3.3. Závazná objednávka služeb
3.3.1. K závazné objednávce služeb přistupuje agentura po vzájemném odsouhlasení předběžné objednávky zaslané klientem. Klientovi zašle (faxem, emailem nebo poštou - dle pokynů klienta) návrh smlouvy o pobytu společně s cenovými a platebními podmínkami.

3.3.2. Potvrzením smluvního vztahu a jeho bezodkladným vrácením agentuře, klient vyjadřuje, že smluvní vztah uzavírá dobrovolně, souhlasí se smluvními podmínkami a zavazuje se splnit své závazky. Právo k účasti na pobytu mu vzniká jednak zaplacením dohodnuté částky a také splněním ostatních podmínek k poskytnutí služeb.

3.3.3. Navrácením agentuře jednoho originálu podepsané smlouvy o pobytu a zaplacením pobytu ze strany klienta, se objednávka stává závaznou a agentura zašle klientovi voucher a pokyny k pobytu.

IV. Cenové a platební podmínky
4.1. Ceny pobytů a souvisejících služeb zprostředkovávaných agenturou, jsou prezentované na internetových stránkách agentury. Cenu pobytů stanoví příslušné lázeňské zařízení.

4.2. Agentura má právo při přijetí závazné objednávky požadovat zaplacení zálohové platby ve výši minimálně 30 % z celkové ceny pobytu a zbývající část celkové ceny pobytu je klient povinen uhradit nejpozději 1 měsíc před nástupem na pobyt. V případě, že smluvní vztah se uzavírá v kratším období, klient platí celkovou částku, tj. 100% ceny dle pokynů agentury, a to bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A.

4.3. Za termín zaplacení pobytu je považován ten den, kdy je platba připsána na účet agentury. V případě, že klient stanovené cenové a platební podmínky nedodrží, agentura je oprávněna od závazné objednávky ustoupit, bez dalšího upozornění klienta. Klient je však povinen uhradit náklady, které agentuře nesplněním povinnosti vznikly.

V. Storno podmínky, odstoupení od smlouvy
5.1. Agentura má právo zrušit závaznou objednávku a odstoupit od smlouvy v důsledku nepředvídatelných událostí v lázeňském zařízení, ve kterém měl být pobyt poskytnut. Objednateli tak vzniká nárok na odstoupení od smlouvy a vrácení uhrazené částky.

5.2. Agentura je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud ze strany klienta dojde k porušení ustanovení smlouvy o pobytu nebo těchto podmínek.

5.3. Pokud klient zruší závaznou objednávku, aniž by důvodem odstoupení od smlouvy bylo porušení povinností ze strany agentury, platí uvedené storno podmínky:
Zrušení pobytu: 30 - 23 dnů před nástupem 30 % z ceny pobytu
22 - 15 dnů před nástupem 40 % z ceny pobytu
14 - 08 dnů před nástupem 50 % z ceny pobytu
07 - 05 dny před nástupem 80 % z ceny pobytu
04 - 0 dnů před nástupem 100 % z ceny pobytu.

5.4. Pro určení počtu dnů pro výpočet storno podmínek, se započítává i den, v němž nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do stanoveného počtu dnů se nezapočítává den nástupu na příslušný pobyt.

5.5. Částka za stornovaný pobyt bude klientovi vrácena do 3 týdnů, přičemž částka představující uhrazenou cenu pobytu bude ponížena o stornopoplatek dle bodu 5.3. a manipulační poplatek ve výši 150,- Kč u pobytu v českých lázních a 200 Kč u pobytu ve slovenských lázních.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran
6.1. Práva a povinnosti klienta
6.1.1. Základní práva klienta:
a) na řádné poskytnutí smluvně dohodnutých služeb ze strany agentury
b) vyžadovat od agentury včasné a úplné informace, které se týkají pobytu a smluvně dohodnutých a zaplacených služeb
c) odstoupit od smlouvy v souladu s čl. V. těchto všeobecně smluvních podmínek, kdykoliv před zahájením čerpání služeb
d) na reklamaci služeb a nedostatků v souladu s čl. VII. těchto podmínek.
6.1.2. Základní povinnosti klienta:
a) poskytnout agentuře řádnou součinnost potřebnou na řádné zabezpečení smlouvy o pobytu, včetně jakýchkoliv změn a příslušných požadovaných dokladů
b) zaplatit řádně a včas celou cenu uvedenou ve smlouvě o pobytu a v souladu s čl. IV. těchto podmínek
c) bez zbytečného odkladu a ve lhůtě stanovené agenturou, oznamovat agentuře stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu dohodnutých služeb
d) předložit doporučení nebo souhlas ošetřujícího lékaře s absolvováním procedur, jsou-li tato doporučení nebo souhlas vyžadovány
e) převzít od agentury včas všechny doklady potřebné k zahájení pobytu
f) nastoupit ve sjednaném čase a termínu k zahájení pobytu a dodržovat stanovený program a předpisy i pravidla poskytovatele služeb v g) je-li klientem právnická osoba, jejich povinnost je rozšířena o zaslání seznamu účastníků se specifikovanými a v požadovaném termínu, před zahájením nástupu na pobyt.

6.2. Práva a povinnosti agentury
6.2.1. Agentura má právo:
a) požadovat od klienta zaplacení dohodnuté ceny za objednané služby ve stanoveném termínu,
b) odstoupit od smlouvy v případě, že dojde ke zrušení pobytu dle čl.V. těchto podmínek nebo klient nezaplatí řádně a včas stanovenou cenu za pobyt.

6.2.2. Agentura je povinná:
a) zabezpečit všechny smluvně dohodnuté služby v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě
b) bezodkladně informovat klienta ještě před nástupem na pobyt, o všech změnách, které nastaly na straně lázeňského zařízení, které pobyt poskytuje
c) zaslat objednateli příslušné doklady k nástupu na pobyt (voucher a pokyny k pobytu) po zaplacení celkové stanované částky za pobyt
d) postupovat při zpracovávání osobních údajů, jejich uchovávání a evidenci, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

6.3. Práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny dílčí smlouvou o pobytu, kterou agentura uzavírá s jednotlivými objednateli.

VII. Reklamace, odpovědnost za škodu v 7.1. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytovaných služeb je objektivně na nižší úrovni jak bylo smluvně dohodnuto, vzniká klientovi právo na reklamaci. Své výhrady je klient povinen uplatnit bezodkladně přímo u dodavatele/poskytovatele služby, tj. v příslušném lázeňském zařízení. Neupozorní-li klient na závady poskytovatele služeb, event. nesepíše-li reklamaci s poskytovatelem na místě, právo na přiměřenou náhradu zaniká.

7.2. V zájmu poskytování odpovídajících služeb a maximální spokojenosti klientů, si agentura si vyhrazuje právo být prokazatelně informována klientem i poskytovatelem služeb o postupu při uplatnění reklamace.

7.3. V průběhu pobytu si klient počíná tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních klientů a poskytovatele služeb a nahradit případnou škodu, kterou svým jednáním způsobil.

VIII. Závěrečná ustanovení
8.1. Platnost těchto všeobecných smluvních podmínek se vztahuje na všechny pobyty a služby uskutečněné Poradenskou a cestovní agenturou BALNEA plus po 01. 02. 2010.

8.2. Podpisem smlouvy o pobytu objednatel/klient vyslovuje souhlas, že byl seznámen se všeobecnými smluvními podmínkami, právy a povinnostmi, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů platném znění, souhlasí se zpracováním, uchováním a evidencí osobních údajů, které agentura od něj získala k nezbytnému plnění smlouvy o pobytu a které je povinna po uplynutí 5 let od ukončení pobytu, řádně zlikvidovat.

V Petřvaldě dne 1. února 2010

KONTAKTUJTE NÁS

Email:
info@balneaplus.cz

Telefon:
Zákaznická linka a telefonní kontakt - agentura Balnea Plus

556 315 465
606 773 396

Kurz EURA

Kurz převzat z www.kurzy.cz
Kurzy ČNB
EUR Vlajka meny EUR

Dárkový poukaz

Dárkový poukazUdělejte radost svým nejbližším!

DÁRKOVÝM POUKAZEM

darujete kromě nevšedního zážitku také kus zdraví

Zasílání informačních emailuAKTUÁLNĚ
pro VásBuďte vždy včas informování
o aktuálních slevách a výhodných nabidkách.

Vaše Emailová adresa

«««« BALNEA plus - jsme tady pro Vaše zdraví »»»»

© 2010 - 2018 BALNEA plus